वृत्तेराकारः

अस्ति इत्यादितद्विषयकव्यवहारप्रतिबन्धकाज्ञाननिवर्त्तनयोग्यत्वस्य , तत्सन्निकृष्टकरणजन्यत्वस्य वा तदाकारत्वरूपत्वात् ।

– अद्वैतसिद्धौ वृत्तेराकारस्य निरूपणम् ।