मैथिलकन्या

निर्मृष्टं कुचसीम्नि पत्रमखिलं प्रेम्णा हठालिङ्गनात्
रोषो मास्तु पुनर्लिखाम्यहमिति स्मेरे रघूणां वरे ।
रोषेणारुणितस्त्रपातरलितः प्रेम्णा च विस्तारितो
दत्तो मैथिलकन्यया दिशतु नः क्षेमं कटाक्षाङ्कुरः ॥

– मीमांसान्यायप्रकाशमातृकाया अन्ते लिखितः श्लोकः अज्ञातकर्त्तृकः ।